بیانیه ماموریت

شبکه داده هوپاد در نظر دارد با عرضه خدمات تکنولوژی روز دنیا ( نرم افزاری و سخت افزاری) به وسیله شبکه تخصصی و متکی به سرمایه توانمند و فناوری های نوین خود به منظور تامین ؛ رضایت و رفع نیازهای اقشار و صنعت های مختلف فعال باشد و همچنین با بهره مندی از نیروهای توانمند و متخصص در زمینه آموزش هموطنان عزیز سهمی در افزایش سطح علمی کشور  نیز داشته باشد.