بیانیه ارزش ها

  • تمرکز بر ایجاد وفاداری در مشتریان از راه تامین نیاز ها و رفع مشکلات آنها
  • صداقت در انجام تمامی ماموریت ها
  • ارائه خدمات متنوع و با کیفیت منطبق با انتظارات و نیازهای مشتری
  • مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی و بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت گروهی
  • پایبندی به قانون و رعایت اخلاق حرفه ای